رفیق پوکیمونی تأیید شده توسط Pokemon Go Live
Click here to enlarge
بعد از مدتها پرکاری برای کدنویسان بازی مطلب جدیدی به چشم می خورد.
Buddy System یک امکان جدید برای Pokemon Go است.در این سیستم شما میتونید یکی از پوکمون هاتون رو به عنوان رفیقتون ذخیره کنید.
(خود سایت گفته پوکمون های کاوشگر…ولی کاوشگر و غیر اون میشه!Click here to enlarge)
با این پوکمون امکان سفر به جاهای مختلف رو دارید.